نمایش محتوا نمایش محتوا


??علت مشکل گوش درد در پرواز

    اگر یک بالون به ارتفاع 6000 پایی از سطح دریا صعود کند، حجم آن به علت کاهش فشار جو 30 درصد افزایش خواهد یافت.درست همین اتفاق در هوای موجود در حفره های نیمه بسته بدن انسان مانند گوش، سینوسها و روده ها که به هوای بیرون راه دارند به وقوع میپیوندد. به طور معمول در افراد سالم با افزایش ارتفاع، مشکلی پیش نخواهد آمد و به هنگام صعود، هوای اضافی از بدن خارج خواهد شد. مثلاً هوای گوش با شنیدن صدایی خارج میشود.مشکل هنگامی پیش میآید که مسافر دچار سرماخوردگی شدید، سینوزیت یا التهاب و تورم گوش میانی باشد. زیرا به علت پرخونی گوش میانی و سینوسها، جریان یافتن هوا به داخل یا خارج آنها امکانپذیر نیست و سبب درد شدید و صدمه به گوش و سینوسها میشود.بنابراین افراد دچار سرماخوردگی شدید، سینوزیت یا التهاب و تورم گوش میانی نباید با هواپیما پرواز کنند. در صورت ضروری بودن پرواز باید از داروهای ضد احتقان بینی استفاده کرد.

    افرادی که به تازگی عمل جراحی بر روی گوش میانی خود داشت هاند، در معرض خطر زیادی در حین پرواز هستند. از این رو مسافرت هوایی آنها منوط به اجازه پزشک است.

    به علت اتساع گاز در روده ها به هنگام پرواز حداقل باید ده روز از جراحی شکم، حتی جراحی های جزئی گذشته باشد. اگر پس از عمل جراحی عوارضی پیش آمده باشد، این زمان افزایش مییابد. در صورت خونروی از دستگاه گوارش، بیمار باید حداقل به مدت سه هفته پرواز نکند.همین فاصله زمانی برای پرواز پس از جراحی بر روی قفسه سینه نیز توصیه میشود. همچنین پس از شکستگی جمجمه و ضایعت عمیق چشم، حداقل تا یک هفته نباید با هواپیما مسافرت کرد.کاهش فشار جو در ارتفاعات بر روی گازها تأثیر میگذارد و سبب اتساع آنها میشود.این مسئله در مورد هوایی که در گچ گرفتگی ها موجود است، اهمیت دارد. اگر هوای محبوس منبسط شود، اندام گچ گرفته شده را تحت فشار قرار میدهد و ممکن است خون کافی به اندام نرسد.اگر اندام گچ گرفته شده هنوز متورم باشد، پیش از انجام پرواز، به ویژه پرواز طولانی باید گچ را شکافت.همچنین گچی که تا بالای زانو ادامه دارد، نیز میتواند سبب بروز مشکلاتی گردد.